Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji

Autoryzacja dokumentów do obiegu w Wielkiej Brytanii

  1. Niektóre uczelnie mogą zażądać tzw. legalizowanego dyplomu. Należy wówczas, przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii polski dyplom (oryginał) poddać procedurze legalizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tzw. legalizacja teoretycznie jest wymagana w stosunku do wszystkich dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą (praktycznie nie jest zawsze wymagana).
  2. Wszelkie kserokopie dokumentow, w tym dyplomu ukończenia studiów powinny zostać poddane procedurze autoryzacji (stwierdzenia autentyczności i zgodności z oryginałem) przez placówkę, w której zostały wydane.
  3. Dyplom ukończenia polskiej uczelni, Świadectwo Maturalne oraz wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe powinny być przetłumaczone przysięgle na język angielski.

Uznawalność kwalifikacji zawodowych

Polskie dyplomy mogą być uznawane bądź na mocy umów międzynarodowych o uznaniu równoważności dokumentów o wykształceniu, bądź, w przypadku krajów, które takich umów nie podpisały (m.in. Wielka Brytania), uznawalność kwalifikacji odbywa się na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów o uznawalności zagranicznych dyplomów. Należy rozróżnić uznanie kwalifikacji do pracy w zawodach regulowanych od uznania kwalifikacji do pracy w pozostałych zawodach. W przypadku zawodów regulowanych, tj. psycholog, obowiązują odpowiednie dyrektywy UE. W Wielkiej Brytanii obowiązują regulacje odnośnie wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Health and Care Professional Council: www.hcpc-uk.org