Uczelnie wyższe w UK

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WIELKIEJ BRYTANII

W Wielkiej Brytanii, w wieku 16 lat kończy się obligatoryjny system kształcenia i uczniowie zdają egzamin General Certificate of Secondary Education (GCSE). Po następnych 2 latach zainteresowani dalszą edukacją zdają General Certificate of Education ‘Advanced’ (‘A-levels’), będący odpowiednikiem polskiego Egzaminu Dojrzałości. ‘A-levels’ jest podstawą rekrutacji na uczelnie wyższe. Polska matura (stara i nowa) jest honorowana zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na wszystkich uczelniach Unijnych. Jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do ubiegania się o miejsce na uczelniach wyższych.

Organizacja szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii:
Uczelnie wyższe w Zjednoczonym Królestwie dzielą sie na: Universities (Uniwersytety), Colleges (koledże) i Institutions of Higher Education (Instytucje Edukacji Wyższej). Wszystkie studia na poziomie postdraduate sa płatne. Czesne dla Polaków, jako członków UE wynosi tyle samo, co dla studentów brytyjskich.

Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe:

POZIOM CZAS TRWANIA
(w zależności od systemu studiowania, full-time/part-time)
TYTUŁ
Studia
licencjackie
(undergraduate) 3-4 lata Bachelor Degree
A nastepnie:
Studia magisterskie (postgraduate) 1-2 lata Master’s Degree
Studia doktoranckie 3 lata PhD

Przyjęcie na wszystkie kursy na poziomie undergraduate odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu rekrutacji UCAS, zaś na wszystkie kursy postgraduate odbywa się bezpośrednio poprzez wybrane placówki edukacyjne.

Uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii są legalnie niezależnymi instytucjami, ostatecznie same regulują warunki rekrutacji oraz podejmują decyzje o przyjęciu kandydatów na studia. Wymagania wstępne / warunki przyjęć nie są jednolite i rożnią się znacznie w przypadku poszczególnych uczelni. Czego można się spodziewać?

O przyjęciu na studia wyższe decyduje:

  • Świadectwo Dojrzałości, oceny minimum B,B,C (odpowiednik dwóch ocen dobrych i jednej oceny dostatecznej, w ubieganiu się o studia na kierunkach psychologicznych, są to znacznie wyższe wymagania, oceny minimum AAB lub ABB)
  • Pozytywne przejście centralnego procesu rekrutacyjnego UCAS (rekrutacja za pośrednictwem formularza aplikacyjnego UCAS dotyczy tylko studiów na poziomie undergraduate, na poziom postgraduate rekrutacja odbywa się bezpośrednio poprzez uniwersytety/college)
  • Kompetencje językowe (certyfikat znajomości jezyka na odpowiednim poziomie np.: ocena min. 6.0 z egzaminu IELTS/ min. wynik 550 w wersji papierowej I 213 w wersji komputerowej TOEFL/ ocena A z CAE (Certificate in Advanced English) lub ocena C z CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • W kandydatów posiadających „nową maturę”, zwykle nie jest konieczne posiadanie certyfikatu językowego, lecz konieczne jest posiadanie wysokiej oceny z języka angielskiego.

O przyjęciu na studia na poziomie POSTGRADUATE decydować może dodatkowo:

  • „Dobry” dyplom magisterski (osiągnięcia kandydata oraz rożnice programowe są szczegółowo analizowane przez dany uniwersytet), często uznawany jest rownież „dobry” dyplom licencjacki
  • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • Resume/CV wraz z listem motywacyjnym
  • Referencje z poprzedniej uczelni lub od pracodawcy
  • Doświadczenie w adekwatnej dziedzinie w formie praktyk lub doświadczenia zawodowego
  • O szczegółowe kryteria przyjęć i terminy składania podań należy pytać na wybranych uczelniach.

W Wielkiej Brytanii polski ‚magister’ (jako ukończenie 5-letnich sytudiów jednolitych) bywa porównywany z brytyjskim ‚bachelor’ (BA/BSc) uzyskiwanym po typowo 3-letnich studiach. Studia postgraduate (Masters) należy traktować jako ściśle specjalizacyjne,  praktycznie sprofilowane studia podyplomowe. Kierunek studiów MA/MSc może, ale nie musi być powiązany z kierunkiem studiów na poziomie BA/BSc.