Rodzaje pomocy psychologicznej

Pomoc psychologiczna może przyjąć różne formy. Najbardziej powszechne to: poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe (career coaching), psychoterapia, trening interpersonalny. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psycholog stara sie ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależnosci od indywidualnych potrzeb klienta. Metody terapii ukierunowane są na realizację i osiągnięcie założonych celów, które ustalane są w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na autorefleksję; zrozumienie swoich trudności w kontekście twojego życia lub twojej obecnej sytuacji.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia

Interwencja kryzysowa

Doradztwo zawodowe

Coaching

Trening interpersonalny

 

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne są to jedno – kilkuspotkaniowe sesje z psychologiem, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb klienta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy. Konsultacje / poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

Ta forma pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu konkretnych problemów jak i w próbach zrozumienia swojej ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Służy szerszemu przyjrzeniu sie danej sytuacji i ukazaniu przez psychologa aspektów, z których sam zainteresowany mógł nie zdawać sobie sprawy, a które ułatwiają znalezienie rozwiązania. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu, pomaga zorientować się w różnych możliwościach działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w tej sytuacji.

Psychoterapia jest „procesem wychodzenia z trudności”,  sposobem na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i ze światem. Nadrzędnym celem psychoterapii jest ulżenie cierpieniu lub uwolnienie się od choroby poprzez usunięcie objawów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych, będących przyczyną niepowodzeń lub cierpienia klienta. Psychoterapeuta, za pomocą specjalistycznego oddziaływania psychologicznego pozwala uruchomić w psychice klienta takie zmiany w sposobie myślenia, przeżywania lub zachowania, które pozwolą mu na lepszą adaptację społeczną, pozwolą czuć się zdrowszym i szczęśliwszym.

O podjęciu psychoterapii decydują kryzysy psychiczne związane z różnymi obszarami życia, czynniki tj, np. utrata kontroli nad swoim życiem, brak poczucia sensu, nieradzenie sobie w sferze zawodowej lub osobistej, poczucie braku zrozumienia ze strony osób najbliższych, poczucie odrzucenia lub winy, problemy rodzinne lub problemy w związku partnerskim, depresja, uzależnienie od alkoholu, zaburzenia jedzenia, problemy w szkole (…)

Terapia indywidualna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta, ukierunowana jest na realizację i osiągnięcie celów ustalonych w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc

Terapia grupowa (zazwyczaj 8-12 osob) daje możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udzielania i otrzymywania wsparcia, zachęty w dążeniu do wprowadzania zmian w swoje życie, otrzymania zrozumienia oraz uzyskiwania informacji zwrotnych od pozostałych członków grupy

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach,  skoncentrowana jest na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.

Interwencja kryzysowa znajduje zastosowanie w kryzysowych, traumatycznych  sytuacjach  tj. np. ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, ofiary przemocy domowej,  ofiary gwałtu.

Doradztwo / poradnictwo zawodowe jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej  w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Psycholog i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego w kontekscie wymogów rynku pracy. Psycholog dysponuje specjalnymi narzędziami (testami) diagnostycznymi, dzięki którym, poprzez wskazanie zdolności i cech osobowości będących atutem klienta, jest w stanie określić jego predyspozycje zawodowe i zaproponować odpowiedni dla niego charakter pracy. Psycholog – doradca zawodowy pomaga rownież wskazać możliwości pracy z konkretnymi kwalifikacjami, po danym kierunku studiów, zaproponować możliwości rozwoju konkretnych umiejętności, pokazac możliwości uzupełnienia kwalifikacji tak, aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy

Coaching (rozwój osobisty) jest prostą i efektywną formą rozwoju osobistego, w ktorej  psycholog (coach, pol. trener) pełni rolę osobistego trenera, pomagającego dotrzeć  do upragnionego celu lub grupy celów, by osiągnąć sukces. Psycholog – coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i uzyskaniu przez niego upragnionych rezultatów w życiu prywatnym i zawodowym, pomagając mu pozostać skoncentrowanym na wyznaczonych celach, prowadząc, motywując i inspirując tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu i czerpać z niego więcej zadowolenia.

Trening interpersonalny służy rozwojowi kompetencji personalnych / umiejętności interpersonalnych. Uczestnictwo w treningu pozwala nauczyć się budowania dobrego kontaktu i porozumiewania z innymi, udoskonalić zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi, rozwinąć własne zasoby inteligencji emocjonalnej, umiejetność słuchania i konstruktywnego komunikowania własnych uczuć I emocji. Psycholog zachęca klienta do analizowania swojego sposobu funkcjonowania w relacjach międzyludzkich i wyciągania wniosków z doświadczeń nabytych w grupie treningowej. Trening pozwala na eksperymentowanie z nowymi, odmiennymi zachowaniami, umożliwia zrozumienie swoich relacji z grup i poprawę swojego stylu komunikacji z innymi, zaplanowanie, co robić inaczej/lepiej.